Sunday, February 27, 2011

MSHSL State Gymnastics Tournament

Shot the MSHSL State Gymnastics Tournament for the Strib. 
Enjoy!
DSC_9676
172PREP0226.gym
177PREP0226.gym
DSC_9818
DSC_9795
DSC_9779
DSC_0321
*JA*

1 comment: